גובי - חיפוש עבודה - תנאי שימוש באתר
שמור תמונה ביטול

תנאי שימוש באתר(11)

הסכם שימוש

הואיל ואתר ג'ובי Jobby להלן: ("האתר") הינו אתר מסחרי.

והואיל והגולש עשה ו/או עושה שימוש כלשהו באתר גובי לרבות, כניסה ו/ או גלישה באתר, הרשמה, שליחת קורות חיים למשרות המופיעות באתר וכו'.

והואיל והגולש ביקש להשתמש בשירותי האתר המגוונים לרבות, הרשמה ו/או חיפוש משרות ו/או שליחת קורות חיים למשרה ו/או טעינת קורות חיים ו/או יצירת עמוד אישי וכו'.

והואיל וגולש אישר מפורשות הסכם שימוש זה על כל מרכיביו באופן אקטיבי .

והואיל ואישור הסכם שימוש זה על ידי הגולש, מהווה הסכמה מפורשת של הגולש לכל תנאי השימוש ו/או הגבלות השימוש באתר.

מוצהר ומוסכם כדלקמן:

א. השימוש באתר-

.1 אתר Jobby להלן: ("האתר") נמצא בבעלותה ובהפעלתה של ניצן משאבי אנוש (להלן: "המפעילה"), ניתן לפנות למפעילה באמצעות

טלפון 09-7687144; דוא"ר gili2903#gmail.com פקס:09-7687144.

.2 השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ומהווה הסכמה מפורשת של המשתמש באתר לתנאים אלו (להלן: "תנאי השימוש").

.3בהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו ייחשב כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.

.4 מובהר בזאת כי תנאי השימוש באתר עשויים להשתנות מעת לעת, וחובה על המשתמש באתר לבדוק את תנאי השימוש.

.5שימוש בשירותים באתר בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.

.6 מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין המפעילה לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר (להלן: "המשתמש"). תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים כמובן לגברים ולנשים כאחד.

.7 תנאי שימוש אלו חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת שתתפרסם באתר, והשימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם חלקים.

.8 הגשת קורות חיים וצפייה במשרות על ידי משתמשים שהינם מחפשי עבודה הינן פעילויות שאינן כרוכות בתשלום.

.9 פרסום משרות ע"י מעסיקים באתר כרוך בתשלום. פרטים אודות התשלום ניתן לקבל בטלפון 09-7687144

ב. בעלות וזכויות יוצרים-

.10 כל זכויות הקניין הרוחני, מסוג כלשהו, לרבות זכויות יוצרים, הזכויות המוסריות לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, ובקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר או מטעמו של האתר, שייך באופן בלעדי למפעילה ו/או מי מטעמה.

.11 אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי, ליצור עבודות נגזרות, לאחסן תוכנו של האתר (לרבות השירותים), באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, ישראלי או בינ"ל, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של המפעילה, מראש ובכתב.

.12אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין המפעילה לבין אותם צדדים.

.13 המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי בתוכן או במידע או בשירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

.14 במסגרת זו המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להציע שירותים (נוכחיים או עתידיים) באתר הכרוכים בתשלום ובמקרה זה שירותים כאמור יהיו כפופים לתנאי השימוש ולהוראות נוספות אשר יצוינו באתר לעניין זה. המפעילה שמחה לקבל הערות ביחס לשירותים הניתנים באתר, אולם מדיניות המפעילה אינה מאפשרת קבלת רעיונות יצירתיים, הצעות, המצאות, או כל חומר אחר, מלבד תוכן אשר התבקש באופן מפורש ע"י המפעילה.

.15במידה ויעביר המשתמש תכנים כאמור, זכויות הבעלות על התכנים הללו יהיו של המפעילה.

.16מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי השימוש (על דרך של שימוש באתר) כל המפרסם מודעה באתר מעביר למפעילה את כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור) בקשר עם מודעה כאמור לרבות תוכן המודעה.

.17המשתמש לא יהיה רשאי לשלוח או לגרום לשליחה של שאילתות אוטומטיות מכל סוג שהוא, ללא קבלת רשות מפורשת ובכתב מהמפעילה.

.18בנוסף, המשתמש מצהיר/ה ומתחייב/ת שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה או דרך אלקטרונית ו/או ממוחשבת ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות למעט צפייה רגילה במודעות. כל שימוש אחר כמשתמע ולרבות פנייה למפרסם המודעה שלא על מנת להתקשר בתנאי תעסוקה, יהווה שימוש בניגוד לתנאי השימוש והמפעילה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים.

.19 תנאי השימוש מעניקים למשתמש הרשאה בלבד להשתמש באתר שימוש אישי ופרטי בלבד ואשר אינו למטרות מסחריות או אחרות שאינן שימוש אישי ופרטי. זכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות המפעילה.

.20 השימוש באתר הינו אישי ופרטי ועל המשתמש חלה החובה לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמה האישיים.

.21 על המשתמש חלה החובה ליידע את המפעילה על כל שימוש בלתי מורשה בשם המשתמש והסיסמא האישיים שלו, מיד עם היוודע לו דבר השימוש.

.22בכל מקרה של שימוש מסחרי או שאינו אישי ופרטי באתר או של הפרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני של המפעילה ע"י משתמש ו/או צד שלישי אחר אשר קיבל את שם המשתמש והסיסמה האישיים מן המשתמש, או בכל פיקוח ואחריות.

.23 המפעילה אינה אחראית לנכונות המידע ו/או המודעות ו/או המידע המסחרי המתפרסמים באתר ו/או לטיבו ו/או לתקפותו ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא והמפעילה לא תהיה אחראית בשום מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה) לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש ו/או לכל אדם אחר, כתוצאה משימוש באתר ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו.

.24התכנים והשירותים הכלולים באתר אינם מהווים המלצה של המפעילה ביחס לנכונות ו/או כדאיות ו/או התאמה ו/או אמינות ו/או זמינות ו/או דייקנות ו/או היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ו/או דיוק התכנים והשירותים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפעילה דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש או מכללא, לרבות כל הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה ואינה מתחייבת כי השימוש באתר ו/או בשירותים לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים.

.25כל עסקה שתעשה בעקבות הפרסום ו/או בעקבות שימוש באתר, אינה כוללת את המפעילה ו/או מי מטעמה כצד בעסקה ו/או כאחראית גינה.

.26המפעילה אינה אחראית ולא תישא בכל חבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני, והמפעילה לא תהא אחראית לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או נכלל באתר ע"י צד שלישי כלשהו.

.27 האתר מכיל בתוכו קישורים אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים. הקישורים עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של המפעילה. אם לא נאמר אחרת, קישורים אלו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי המפעילה וכל שימוש באתרים אלו יעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

.28 למפעילה אין כל מחויבות לפקח על האתר, על קהל המשתמשים ועל התוכן המועלה לאתר על ידי המשתמשים. עם זאת, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעיין בחומר המועלה לאתר להסירו ו/או לערוך כל חומר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.29 המפעילה מפעילה אתר המשמש לביצוע התאמה בין מעסיקים ודורשי עבודה (מועמדים), אולם המפעילה אינה מעורבת בהתקשרות בין המעסיק לבין המועמד ולמפעילה אין כל שליטה על האיכות, הבטיחות או החוקיות של מקומות העבודה, או על יכולת המעסיק לספק עבודה, וכן לא על קורות החיים המוזנים באתר, נכונותם, דיוקם, ויכולתו של המועמד לעמוד בדרישות המעסיק.

.30 לפיכך למפעילה לא תהיה כל אחריות, ישירה או עקיפה בגין כל נזק, עקיף או ישיר, כספי או אחר, אשר ייגרם כתוצאה מההתקשרות, או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שקדמו להתקשרות בין המעסיק לבין המועמד.

ג. הסכמה לקבלת מידע שוטף -

.31 המשתמש נותן בזאת את הסכמת המפורשת לקבל מאתר ג'ובי ו/או למי מטעמו מידע שוטף כללי, לרבות אך לא רק, משרות, הצעות עבודה ממעסיקים, עדכונים שוטפים וכו'

ד. הסכמה לקבלת חומר פירסומי-

.32המשתמש נותן בזאת אישור למפעילה כי מרגע בו נעשה כל שימוש באתר, לרבות הרשמה, שליחת קורות חיים או יצירת עמוד אישי "המפעילה" שומרת לעצמה את הזכות לשלוח דברי פרסומת באמצעות דוא"ל ו/או SMS ו/או אחר.

.33 משתמש רשאי להסיר עצמו מרשימת התפוצה בכל עת באמצעות פניה לgili2903@gmail.coml

ה. אישור משלוח דברי פרסומת-

.34יצירת שם משתמש וסיסמא באתר על ידי המשתמש מהווים את הסכמת המשתמש כי הפרטים שמסר ישמשו את המפעילה לצורך משלוח דברי פרסומת לרבות מאת צדדים שלישיים באמצעות הודעה אלקטרונית / פקסימיליה / פרסום טלפוני / SMS / אחר.

.35משתמש אשר יהא מעוניין כי שמו יוסר מרשימת הנמענים יוכל לפנות למפעילה בכתובת המייל; דוא"ל gili2903@gmail.com

ו. הרשמה-

.36 יובהר בזאת כי jobby הוא לוח משרות המופעל ע"י חברת ניצן משאבי אנוש וכי כל משתמש אשר נרשם או שלח את פרטיו, לרבות מסמך קו"ח לחברת ניצן משאבי אנוש הינו משתמש רשום של אתר jobby ולהיפך.

ז. הרשמה אוטומטית

.37המשתמש מאשר מפורשות בהסכם זה למפעילה את הרשמתו לאתר ברגע שישלח מועמדות, לדוג'- באמצעות שליחת קו"ח דרך האתר.

ח. אישור והסכמה לחשיפת פרטים אישיים מול מעסיקים-

.38המשתמש נותן בזאת את אישורו והסכמתו למפעילה לחשוף את פרטיו האישיים בפני מעסיקים פוטנציאליים לשיקול דעתה של המפעילה.

.39 המפעילה מתחייבת כי תעשה שימוש בהסכמתו של המשתמש תוך שמירה מרבית על פרטיותו של המשתמש.
ט. ויתור על סודיות(פרטים אישיים)-

.40 המשתמש מאשר בהסכם זה כי הינו מוותר על סודיותו כלפי צד ג' ומאשר למפעילה לחשוף את פרטיו בפני צדדים שלישיים.

.41 המפעילה מתחייבת כי תעשה שימוש בהסכמתו זו של המשתמש תוך שמירה מרבית על פרטיותו של המשתמש.

.42המפעילה מתחייבת לפעול בתום לב בשימוש בפרטיו של המשתמש.

י. אישור והסכמה לרישום באתרי החברה המקבילים:ניצן משאבי אנוש-

.43 המשתמש נותן בזאת אישור למפעילה לרשום את פרטיו באתרים המקבילים אשר מופעלים על ידי ג'ובי לרבות, ניצן משאבי אנוש וכל אתר אחר אשר יופעל על ידי המפעילה בעתיד.

יא. אישור והסכמה להשתתפות בסקרים טלפונים ו/או אינטרנטיים-כולל העברה לצד שלישי

.44 המשתמש מאשר בהסכם זה להשתתף בסקרים טלפוניים(לדוג: טלסקר סקר פלוס ועוד) ו/או אינטרנטיים ו/או קבלת שיחות מצד ג עם הצעות שיווקיות (לדוג:הצעת מעבר קופה מכבי שרותי בריאות קופ"ח כללית קופ"ח לאמית ועוד..)וכו'.

יב. מדיניות פרטיות

.46המפעילה שומרת על פרטיות המשתמשים באתר בהתאם לכללי מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר בקישור: מדיניות הפרטיות, כפי שתעודכן ותשונה מעת לעת ע"י המפעילה, הנה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה והסכמתך להם כמוה כהסכמתך למדיניות הפרטיות.

יד. שימוש אסור ושלא כדין באתר

.46 המשתמש מתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:

48.1. לא לכתוב כל הודעה, מידע, נתונים או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהי ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גם ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

.47. לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר ובכלל זה לא למלא פרטים שקריים ו/או בלתי מדויקים במהלך ההרשמה לאתר, או בכל זמן אחר בעת ביקור באתר.

.48לא להכניס מידע לאתר העלול לשדל משתמשים אחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק וכן לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לאתר.

.49לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.

.50לא לפרסם מידע, פרסומות או מידע מסחרי בכל דרך שהיא.

.51לא לפרסם כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש ו/או כל חומר בלתי חוקי או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל, כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם ו/או כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים – לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר.

.52לא למסור מידע המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש ו/או כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.

.53לא להיכנס לכל יישום ו/או חשבון ו/או קישור שאינם מיועדים למשתמש ו/או שלמשתמש אין אישור להיכנס אליהם ולא לנסות להשיג תכנים או מידע באמצעים אשר לא הועמדו לרשות המשתמש.

.54 לא להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום לעומס יתר, או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאתו מהאתר.

.55לא לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של משתמשים אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל דרך שהיא.

.56לא לאסוף, להוריד או להעתיק רשימות של משתמשים או מידע אחר לגבי משתמשים, ולא להשתמש במידע זה או להעבירו לצד שלישי כלשהו.

.57 המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ולחסום את פעילותו של משתמש באתר במידה והתעורר חשד לשימוש באתר שלא למטרה אליה הוא מיועד או במידה ולא יעמוד המשתמש בתנאי השימוש או במידה וקיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר.

.58במקרים המפורטים לעיל, יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה, עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלו, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

טו. דין ומקום שיפוט

.59על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

.60 ניתנת בזאת סמכות ייחודית לבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.